top

 Leaders of the College and Departments

 

  Dean

  Party Secretary

Wenjun Bu

 

Xiuying Wu

 

  Vice Deans

  Fang Liu

Ningning Wang

 Jihong Han

 Zaining Tian

  Vice Party Secretary and Vice Dean                                 Assistant to the Dean

  Ying Li

 

Lingyi Chen

 

  Director of Department of Biochemistry and Molecular Biology

Zhangyong Hong        

  Director of Department of Microbiology

Ting Ma        

  Director of Department of Genetics and Cell Biology

Junjie Hu        

  Director of Department of Zoology and Developmental Biology

Tao Zhang        

  Director of Department of Plant Biology and Ecology

Fuchen Shi        

 

 

© 2006-2008 College of Life Sciences, Nankai University