top

Faculty

Academicians | Yangtze River Scholars | Outstanding Young Talent | Professors | Associate Professors

 

Haijin Xu

 Department: Microbiology
 Address: No.94 Weijin Road,College of Life Sciences,Nankai University,Tianjin,300071,P.R.China
 Phone: +86 22 23503340
 E-mail: xuhaijin@eyou.com
 website: www.nk3m.org
::Professional Education::

Ph.D of Microbiology in 2005 at Nankai University

::Research Area::

(1) Pathogenicity and antibiotic resistance in Pseudomonas aeruginosa

(2) Structure, function, and applications of hydrophobins in filamentous fungi

(3) Bioactive substances of lactic acid bacteria

::Honors and Awards::
::Representative Publications::

1. Z.F. Wang, S.R. Feng, Y.J. Huang, M.Q. Qiao, B.H. Zhang, H.J. Xu*. Prokaryotic expression, purification and polyclonal antibody production of a hydrophobin from Grifola Frondosa. ActaBiochimica et Biophysica Sinica, 2010 (Accepted)

2. Haijin Xu, Weili Lin, Huiming Xia, Shawa Xu, Yingli Li, Hongming Yao, Fang Bai, Xiuming Zhang, Yanling Bai, Per E.J. Saris and Mingqiang Qiao. Influence of ptsP gene on pyocyanin production in Pseudomonas aeruginosa. FEMS Microbiol Lett, 2005, 253(1): 103-109.

3. Jin Yongxin, Li Tiemei, Xia Huiming, Gu Caifeng, Zhang Xiuming, Bai Yanling, Xu Haijin*, Qiao Mingqiang. Mutational analysis on genes involved in elastin hydrolysis in pseudomonas aeruginosa. Acta Microbiologica Sinica, 2008, 48(12): 1623-1628.

 


© 2006-2008 College of Life Sciences, Nankai University